Article All rights reserved
refereed
published

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐẶC TÍNH KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG TỪ KHOAI TÂY DẠI SANG KHOAI TÂY TRỒNG THÔNG QUA DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

Affiliation
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Giang, Hoang Thi;
Affiliation
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ha, Do Thi Thu;
Affiliation
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Thuy, Nguyen Thi;
Affiliation
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ha, Do Thi Thu;
GND
1059146827
Affiliation
Julius Kuehn Institute (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Breeding Research on Agricultural Crops, Sanitz, Germany
Thieme, Ramona;
GND
17312464X
Affiliation
Julius Kuehn Institute (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Breeding Research on Agricultural Crops, Sanitz, Germany
Hammann, Thilo;
Affiliation
Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Thach, Nguyen Quang

Files

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved