Sonderforschungsprojekt: Überprüfung der Reinheit kommerziell verfügbarer Ergotalkaloidstandards

Cite

Citation style:

Kemmlein, S.: Sonderforschungsprojekt: Überprüfung der Reinheit kommerziell verfügbarer Ergotalkaloidstandards. 2014.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export